Bendrosios sąlygos

Bendrosios mobiliosios programėlės „SenioAssist“ paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

Įvadas

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos reglamentuoja programėlės „SenioAssist“ vartotojų ir bendrovės „Assistenz im Alltag AG“, kuri yra programėlės „SenioAssist“ savininkė ir administratorė, santykius.

Pagal Šveicarijos Konfederacijos įstatymus, „Assistenz im Alltag AG“ yra akcinė bendrovė. Bendrovės veiklos buveinė yra Im Güggelchrüz 2, 4104 Obervilis, Šveicarijos Konfederacija.

Vartotojas yra fizinis arba juridinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir pats arba kaip atstovas naudojantis programėlę „SenioAssist“. Vartotojai ir jų atstovai atsako solidariai.

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ pasilieka teisę bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies pakeisti programėlės naudojimo sąlygas ir nuostatas, kad pritaikytų jas prie besikeičiančių paslaugų, techninių pokyčių, besikeičiančių įstatymų ar teismų praktikos arba kai sukuriamos ir į rinką paleidžiamos naujos paslaugos. Galiojančios paslaugų teikimo sąlygos yra tos, kurios galioja vartotojui prisijungiant prie programėlės ir naudojantis ja.

Programėlės „SenioAssist“ paskirtis

„SenioAssist“ vartotojams prieinama kaip techninis sprendimas programėlės forma siekiant užsisakyti paslaugas tarp vartotojų ir sumokėti už užsakytas paslaugas (pirkimas programėlėje).

Užsakius paslaugą programėlėje „SenioAssist“, tarp vartotojų sudaroma sutartis. Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ neveikia vartotojų vardu, todėl nedalyvauja užsakant paslaugas programėlėje „SenioAssist“ nei kaip susitariančioji šalis, nei kaip šalių atstovė ar pavaduojantis subjektas, ar kaip nors kitaip. Už sutarties vykdymą atsako išskirtinai tik vartotojai. Teisinių ginčų, kylančių iš šių sutartinių santykių, atveju bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ negali būti patraukta atsakomybėn. Vartotojai neturi teisės reikalauti bendrovės „Assistenz im Alltag AG“ tarpininkauti sprendžiant tarp jų kilusius ginčus.

Programėlės pasiekiamumas

Programėlė pasiekiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus force majeure atvejus ar įvykį, kurio negalime kontroliuoti, ir bet kokius gedimus bei priežiūros darbus, kuriuos reikia atlikti, kad programėlė sklandžiai veiktų.

Kad būtų galima pridėti naujų funkcijų ir naujų paslaugų, programėlės programinės įrangos versija kartais gali būti atnaujinama.

Techninės priežiūros darbai ir (arba) atnaujinimai gali būti atliekami iš anksto apie tai nepranešus vartotojui.

Programėle „SenioAssist“ galima naudotis tik toje šalyje, kurioje užsiregistruojama. Jei vartotojas nori teikti arba siūlyti paslaugas kitoje šalyje, jis turi užsiregistruoti iš naujo.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ turi veikiančią Klientų aptarnavimo tarnybą, kuri teikia konsultacijas ir padeda spręsti iškilusias technines problemas.

Klientų aptarnavimo tarnyba atsitiktinai tikrina, ar paslaugos buvo teikiamos tinkamai, ir turi teisę užregistruoti vartotojų atsiliepimus. Vartotojams suteikiama teisė paskelbti vertinamąją nuomonę.

Nuorodos, interneto adresai ir skelbimai

Programėlėje „SenioAssist“ paskelbtoje informacijoje (įskaitant vaizdus) neturi būti jokių URL nuorodų, interneto adresų ar skelbimų.

Vartotojų paskyrų registravimas, informacija

Jei vartotojas neturi paskyros, jis pirmiausia turi ją susikurti, kad galėtų naudotis programėle „SenioAssist“.

Vartotojas garantuoja, kad registruojantis pateikta informacija yra išsami, teisinga ir nauja. Pasikeitus asmeninei informacijai, vartotojai privalo nedelsdami ją atnaujinti programėlėje „SenioAssist“.

Vartotojai aiškiai sutinka aktyvinti ir išsaugoti savo buvimo vietą. Patvirtinus vietos nustatymo funkciją, pasitelkiant mobiliojo telefono ir programėlės GPS, vartotojai gali būti priskirti regionui. Vartotojas gali bet kada išjungti vietos nustatymo funkciją, o tai žymiai apriboja programėlės „SenioAssist“ veiksmingumą.

Vartotojas informuojamas, kad programėlėje naudojami žymekliai arba slapukai, kurie yra sukurti naudoti su programėle „SenioAssist“.

Mokėjimai ir duomenų apsauga

Mokėjimams atlikti reikalingus duomenis renka, tvarko ir saugo tik mokėjimų paslaugų teikėjas arba atsakingas bankas. Prašome atkreipti dėmesį į atitinkamas dabartines paslaugų teikimo sąlygas. Bendrovei „Assistenz im Alltag AG“ atsakomybė netaikoma.

Finansinės sąlygos

Programėlė „SenioAssist“ yra programinė įranga, kurią galima atsisiųsti ir įdiegti nemokamai. Visavertis programėlės naudojimas ir pirkimas programėlėje yra mokami.

Teisių ir pareigų perdavimas tretiesiems asmenims

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ pasilieka teisę perduoti atskiras arba visas teises ir pareigas, pagal šias paslaugų teikimo sąlygas, trečiosioms šalims arba jas leisti įgyvendinti trečiosioms šalims.

Narystės pradžia ir pabaiga

Narystė pradeda galioti visiškai užregistravus vartotojo duomenis.

Nustoti naudotis programėle galima bet kuriuo metu pašalinant paskyrą per programėlę „SenioAssist“, jei nėra neapmokėtų sąskaitų bendrovei „Assistenz im Alltag AG“ arba kitiems vartotojams.

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ turi teisę bet kuriuo metu pasyvinti vartotoją, nenurodydama priežasčių, t. y. nutraukti narystę iš anksto neįspėjusi, taip nesuteikdama vartotojui teisės pareikšti dėl to pretenziją bendrovei „Assistenz im Alltag AG“. Tai ypač pasakytina apie šių sąlygų, jų dalies ar sutarčių su kitais vartotojais pažeidimus. Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ taip pat gali laikinai užblokuoti vartotojų paskyras, apie tai iš anksto neįspėjusi.

Pašalinti arba užblokuoti vartotojai neturi teisės iš naujo užsiregistruoti be išankstinio aiškaus bendrovės „Assistenz im Alltag AG“ sutikimo nei savo vardu, nei kito vartotojo vardu. Pažeidus šią sutartį, bus imamas fiksuotas 300 CHF mokestis; taip pat pasiliekama teisė pareikšti pretenziją dėl žalos atlyginimo.

Konfidencialumo įsipareigojimas

Vartotojai privalo visada laikyti programėlės „SenioAssist“ slaptažodį paslaptyje ir niekada jo neatskleisti trečiosioms šalims.

Atsakomybė

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ stengsis daryti viską, kad programėlė tinkamai veiktų, ir įsipareigoja apsaugoti programėlės ir svetainės prieigą, naudojimą ir taikymą. Kliento mokėjimo duomenų saugojimas yra išimtinai patikimas pripažintiems bankams ir mokėjimų vykdytojams. Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ pati nesaugo jokios klientų banko ar sąskaitos informacijos, todėl nėra atsakinga už šių duomenų apsaugą.

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ negarantuoja, kad vartotojai vykdys sutartinius įsipareigojimus. Ji neprivalo tikrinti programėlėje „SenioAssist“ paskelbtų pasiūlymų, tekstų ir vaizdų, ar jie teisėti ir tinkamai naudojami. Be to, bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ jokiu būdu negarantuoja pajamų, gautų naudojantis programėle „SenioAssist“, dydžio.

Be to, bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ neatsako:

  • jei perduodant duomenis įvyko gedimas, duomenys buvo prarasti, vėlavo ar juos perduodant įvyko klaida;
  • už technines problemas, dėl kurių sutartys ar komunikaciniai pranešimai per programėlę „SenioAssist“ nepriimami ar apdorojami pavėluotai arba netinkamai;
  • už laikiną programėlės „SenioAssist“ nepasiekiamumą;
  • už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią vartotojui naudojantis programėle arba negalint ja naudotis;
  • už bet kokią žalą, atsirandančią naudojant netinkamo prisijungimo duomenis;
  • už bet kokią žalą, kuri įvyksta vartotojų prietaisams, jų kompiuterinei ir telefoninei įrangai bei juose saugomiems duomenims, arba už galimą poveikį jų asmeninei, profesinei ar komercinei veiklai;
  • už pranešimų ir (arba) duomenų siuntimą neteisingu, su klaidomis ar neišsamiu adresu;
  • jei duomenys dėl kokių nors priežasčių nepasiekia programėlės „SenioAssist“ arba jei programėlės „SenioAssist“ gauti duomenys yra neįskaitomi arba jų negalima apdoroti.

Bendrovė „Assistenz im Alltag AG“ atsako tik už žalą, padarytą tyčia ar labai neatsargiais savo paties veiksmais. Bendrovės „Assistenz im Alltag AG“ atsakomybė už dėl nedidelio aplaidumo padarytą žalą netaikoma.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Visiems ginčams, susijusiems su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, tarp bendrovės „Assistenz im Alltag AG“ ir vartotojų taikomi Šveicarijos Konfederacijos įstatymai. Teisminės jurisdikcijos vieta yra Obervilis BL, Šveicarija.